Ý tưởng - Giải pháp
STT TÊN Ý TƯỞNG
HÌNH THỨC TRAO ĐỔI
Bán toàn bộ Bán sản phẩm Trao đổi miễn phí
Ghi chú
1
    x
 
2
  x  
3
x x
 
4
  x  
5
x x
 
6
  x  
7
   
 
8
x x  
9
  x
 
10
x    
11
x  
 
12
x    
13
x  
 
14
x    
15
x  
 
16
x x  
17
x x
 
18
x    
Đang rao bán
19
x